REGULAMIN

Przed pobraniem formularza zgłoszeniowego oraz zgody (u dołu strony) prosimy o zapoznanie się z regulaminem! Każda osoba, która podpisze i odda formularz zgłoszeniowy po dwóch próbnych zajęciach  jednocześnie akceptuje regulamin UKS Kinder Volleyball.

Do Uczniowskiego Klubu Sportowego Kinder Volleyball zapraszamy dzieci (dziewczęta i  chłopcy), które chcą rozpocząć przygodę z siatkówką. Podczas pierwszych zajęć trenerzy oceniają ogólne predyspozycje sprawnościowe kandydatów oraz obserwują zachowanie dziecka podczas siatkarskich ćwiczeń. Nowi kandydaci zapisywani są do grupy odpowiadającej aktualnemu poziomowi sportowemu. Po zakończeniu treningów w UKS Kinder Volleyball  można kontynuować przygodę z siatkówką w klubie KPS Chełmiec Wałbrzych,  z którym mamy podpisaną umowy partnerską  (dziewczynki jak i chłopcy)

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
KINDER VOLLEYBALL

 

 Celem UKS KINDER VOLLEYBALL  jes wszechstronne rozwijanie sprawności fizycznej  dzieci głównie przez zabawę  ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej.

                                       Pierwsze dwa zajęcia dla każdego dziecka są BEZPŁATNE!

– Udział w zajęciach jest dobrowolny, wymaga wypełnienia i podpisania przez rodziców (opiekunów) dziecka formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych i dostarczenie na pierwsze zajęcia po dwóch próbnych treningach.

– Obowiązkiem rodziców (opiekunów) każdego uczestnika jest dostarczenie prowadzącemu zajęcia ważnego badania lekarskiego lekarza medycyny sportowej o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w zajęciach przed pierwszymi zajęciami. W przypadku niedostarczenia badania, o którym mowa  powyżej niniejszego regulaminu, rodzic/opiekun uczestnika przyjmuje pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.

-Udział w zajęciach jest odpłatny.

W sezonie 2023/2024  każdy uczestnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Kinder Volleyball wpłaca stałą miesięczną opłatę w wysokości 180 złotych (za 8 treningów) w okresie od października r  do czerwca 2023 r,(z wyłączeniem miesiąca września i stycznia gdzie opłata wynosi 100zł /miesiąc)  płatne do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku rodzeństwa opłata miesięczna to 150 zł/osoba (wrzesień i styczeń 80zł/osoba).

Ponadto, kiedy dziecko chodzi na treningi tylko raz w tygodniu opłata jest stała 180 zł/ m-c.  

W przypadku rezygnacji z członkostwa w UKS KINDER VOLLEYBALL rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji na adres piotrwierzbicki@onet.com.pl inaczej opłaty będą naliczane do dnia złożenia pisma. .

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci (dziewczęta i chłopcy), które:
mają odpowiedni wiek 4 do 14 lat
zaliczą dwa pierwsze darmowe treningi  (a po nich będą chciały chodzić na kolejne).

– Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu tj. 8 treningów w miesiącu. W przypadku miesięcy gdzie wypada 9 treningów przesuwamy na miesiąc w którym wypadnie 7 treningów, aby zgadzały się jednostki treningowe. W  czerwcu opłaty są jak za pełny miesiąc  ( treningi plus  zakończenie sezonu ).

Uczniowski klub sportowy zapewnia salę i sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć.

– Zajęcia prowadzone są profesjonalnie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów i trenerów.

Na zajęcia należy przybyć 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby się przebrać i przygotować do treningu.

– Uczniowski klub sportowy nie przewiduje odrabiania opuszczonych przez uczestnika zajęć.

Uczniowski klub sportowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach i na terenie obiektu.

– Wszystkie dzieci uczęszczające na treningi UKS Kinder Volleyball muszą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków przez rodziców /opiekunów prawnych.

– Dzieci wstępujące do klubu nie mogą brać udziału w treningach siatkarskich organizowanych przez inny klub siatkarski bez zgody UKS Kinder Volleyball.

Uczniowski klub sportowy nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i młodzież w drodze na zajęcia oraz w drodze powrotnej z zajęć sportowych, w szatniach przed i po zajęciach. Trener , instruktor, prowadzący zajęcia odpowiada za dzieci tylko na sali gimnastycznej podczas zajęć.

– Rodzice (opiekunowie) dzieci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz udostępnienie wizerunku uczestników (bezpłatną publikację zdjęć z zajęć i osiągnięć grupowych oraz indywidualnych w prasie, stronie internetowej ,instagram lub FB)

Czas trwania każdego treningu wynosi od 60 minut do 75minut w zależności od grupy wiekowej.

– Za szkody wyrządzone  na terenie obiektu przez uczestnika zajęć odpowiadają rodzice bądź opiekunowie uczestnika zajęć.

Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz regulaminów korzystania z obiektów sportowych, na których odbywać się będą zajęcia. W przypadku rażącego złamania regulaminu przez uczestnika dziecko zostanie usunięte z klubu.

-Rodzice zainteresowani udziałem swoich dzieci w treningach  proszeni są w pierwszej kolejności o kontakt  telefoniczny  lub mailowy w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania na sali.

_________________________________________________________________

Pobierz>> Formularz zgłoszeniowy UKS Kindervolleyball (DLA WSZYSTKICH)

Pobierz>>Oświadczenie Rodziców i zawodnika 

_________________________________________________________________

Trener:  Piotr Wierzbicki Tel. 608267333
email: piotrwierzbicki@onet.com.pl
FACEBOOK : www.facebook.com/kindervolleyball/