Regulamin

Przed pobraniem formularza zgłoszeniowego oraz zgody (u dołu strony) prosimy o zapoznanie się z regulaminem! Każda osoba, która podpisze i odda formularz zgłoszeniowy jednoznacznie akceptuje regulamin UKS Kinder Volleyball.

Do Uczniowskiego Klubu Sportowego Kinder Volleyball zapraszamy dzieci (dziewczęta i  chłopcy), które chcą rozpocząć przygodę z siatkówką. Podczas pierwszych zajęć trenerzy oceniają ogólne predyspozycje sprawnościowe kandydatów oraz obserwują zachowanie dziecka podczas siatkarskich ćwiczeń. Nowi kandydaci zapisywani są do grupy odpowiadającej aktualnemu poziomowi sportowemu. Po zakończeniu treningów w UKS Kinder Volleyball  można kontynuować przygodę z siatkówką w klubie KPS Chełmiec Wałbrzych,  z którym mamy podpisaną umowy partnerską  (dziewczynki jak i chłopcy)

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
KINDER VOLLEYBALL

 

 Celem UKS KINDER VOLLEYBALL  jes wszechstronne rozwijanie sprawności fizycznej  dzieci głównie przez zabawę  ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej.

– Udział w zajęciach jest dobrowolny, wymaga wypełnienia i podpisania przez rodziców (opiekunów) dziecka formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych i dostarczenie na pierwsze zajęcia.

– Obowiązkiem rodziców (opiekunów) każdego uczestnika jest dostarczenie prowadzącemu zajęcia ważnego badania lekarskiego lekarza medycyny sportowej przed pierwszymi zajęciami. W przypadku niedostarczenia badania, o którym mowa  powyżej niniejszego regulaminu, rodzic/opiekun uczestnika przyjmuje pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.

-Udział w zajęciach jest odpłatny. W sezonie 2021/2022  każdy uczestnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Kinder Volleyball wpłaca stałą miesięczną opłatę w wysokości 130 złotych, w okresie od września do lutego  2021/2022 r,(z wyłączeniem ferii zimowych)  do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku rodzeństwa druga osoba płaci tylko 70 zł a od marca do czerwca 150zł /m-c , rodzeństwo 230zł/ m-c

Ponadto, kiedy dziecko chodzi na treningi tylko raz w tygodniu opłata jest stała 150 zł/ m-c.  Pierwsze dwa zajęcia dla każdego dziecka są BEZPŁATNE!

W przypadku rezygnacji z członkostwa w UKS KINDER VOLLEYBALL rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji na adres piotrwierzbicki@onet.com.pl opłaty będą naliczane do dnia złożenia pisma. .

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci (dziewczęta i chłopcy), które:
mają odpowiedni wiek 4 do 15 lat
zaliczą dwa pierwsze darmowe treningi  (a po nich będą chciały chodzić na kolejne).

– Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu tj. 8 treningów w miesiącu. W przypadku miesięcy gdzie wypada 9 treningów przesuwamy na miesiąc w którym wypadnie 7 treningów, aby zgadzały się jednostki treningowe. W  czerwcu opłaty są jak za pełny miesiąc  ( treningi plus zakończenie sezonu w cenie).

Uczniowski klub sportowy zapewnia salę i sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć.

– Zajęcia prowadzone są profesjonalnie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów i trenerów.

Na zajęcia należy przybyć 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby się przebrać i przygotować do treningu.

– Uczniowski klub sportowy nie przewiduje odrabiania opuszczonych przez uczestnika zajęć ale  w szczególnych przypadkach istnieje możliwość odrobienia zajęć z grupą rówieśników w innej szkole.

Uczniowski klub sportowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach i na terenie obiektu.

– Wszystkie dzieci uczęszczające na treningi UKS Kinder Volleyball muszą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków przez rodziców /opiekunów prawnych. Dzieci zapisane do klubu mogą brać udział w różnych rozgrywkach i treningach tylko organizowanych przez UKS Kinder Volleyball.

Uczniowski klub sportowy nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i młodzież w drodze na zajęcia oraz w drodze powrotnej z zajęć sportowych, w szatniach przed i po zajęciach. Trener , instruktor, prowadzący zajęcia odpowiada za dzieci tylko na sali gimnastycznej podczas zajęć.

– Rodzice (opiekunowie) dzieci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz udostępnienie wizerunku uczestników (bezpłatną publikację zdjęć z zajęć i osiągnięć grupowych oraz indywidualnych w prasie, stronie internetowej lub FB)

Czas trwania każdego treningu wynosi od 60 minut do 75minut w zależności od grupy wiekowej (z wyjątkiem wakacji i ferii szkolnych.)

– Za szkody wyrządzone  na terenie obiektu przez uczestnika zajęć odpowiadają rodzice bądź opiekunowie uczestnika zajęć.

Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz regulaminów korzystania z obiektów sportowych, na których odbywać się będą zajęcia. W przypadku rażącego złamania regulaminu przez uczestnika dziecko zostanie usunięte z klubu.

-Rodzice zainteresowani udziałem swoich dzieci w treningach  proszeni są w pierwszej kolejności o kontakt  telefoniczny  lub mailowy w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania na sali.

_________________________________________________________________

Pobierz>> Formularz zgłoszeniowy UKS Kindervolleyball (DLA WSZYSTKICH)

Pobierz>>Oświadczenie Rodziców i zawodnika 

_________________________________________________________________

Trener:  Piotr Wierzbicki Tel. 608267333
email: piotrwierzbicki@onet.com.pl
FACEBOOK : www.facebook.com/kindervolleyball/